Üldsätted

 1. Revalia Tantsukool on Revalia Promotion OÜ alla kuuluv bränd. Käesoleva privaatsuspoliitikaga reguleeritakse kuidas ja millises mahus Revalia Promotion OÜ töötleb kliendiandmeid nii kliendisuhte loomisel kui ka kogu kliendisuhte kestvuse perioodil ning millised õigused on seoses andmete töötlemisega.
 2. Revalia Promotion OÜ töötleb kliendiandmeid tulenevalt õigusaktidest (kohalikud regulatsioonid nt „Isikuandmete kaitse seadus“ kui ka Euroopa Liidu õigusaktid „GDPR“) ainult sellises ulatuses, mis on vajalik kliendisuhte loomiseks ja täitmiseks.
 3. Klient, avaldades soovi kasutada Revalia Promotion OÜ teenuseid, annab sellega nõusoleku tema andmete töötlemiseks Privaatsustingimustes toodud ulatuses ja korras.
 4. Kõiki kliendiandmeid hoitakse konfidentsiaalsena ning neid ei avaldata ilma nõusolekuta kolmandatele osapooltele (va seadusest tulenevatel juhtudel).
 5. Revalia Promotion OÜ kasutab järgmisi allikaid andmete kogumiseks:
  • Kliendi poolt avaldatav teave
  • Veebilehtedelt leitav avalik teave

Mõisted

 1. Klient andmete töötlemise mõttes on isik, kes soovib kasutada või juba kasutab Revalia Promotion OÜ poolt pakutavaid teenuseid.
 2. Kliendiandmed on isikute kohta käiv teave, mis on Revalia Promotion OÜ’le teatavaks saanud teenuse osutamise ettevalmistamise raames ning juba teenuse osutamise kestel (nt kliendi isikuandmed, kontaktandmed jms).
 3. Andmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming (nt andmete kogumine, kasutamine, säilitamine).
 4. Teenusepakkuja ja vastutav töötleja on Revalia Promotion OÜ (edaspidi: Revalia)
  Kolmas isik on iga isik, kes võib teenuse osutamise raames kliendiandmeid eesmärgipäraselt töödelda (nt. Vastutava töötleja poolt teenuse osutamiseks volitatud isikud).

Andmete töötlemise üldpõhimõtted

 1. Kliendiandmete Töötlemisel Revalia poolt lähtutakse Andmekaitse määrusest „GDPR“, isikuandmete kaitse seadusest ja muudest asjakohastest regulatsioonidest.
 2. Revalia töötleb kliendiandmeid, sealhulgas avaldab neid enda poolt volitatud töötlejatele ainult sellises ulatuses, mis on vajalik Revalia poolt teenuse osutamiseks (nt töötleme isikuandmeid kliendisuhete loomiseks, teenuse osutamiseks, oma õigustatud huvide kaitseks, kuid ka otseturunduseks ja oma teenuste arendamiseks).
 3. Revalia rakendab kõiki meetmeid, mis on vajalikud kliendiandmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks.
 4. Revalia on kohustatud hoidma kliendiandmeid konfidentsiaalsena ning lubab ligipääsu kliendiandmetele vajadusel ainult oma esindajatele (sh töötajad, raamatupidamisteenuse pakkuja, juhatuse liikmed).
 5. Revalia EI töötle lepinguga seotud isikute terviseandmeid.

Kliendiandmete koosseis

 1. Revalia töötleb all toodud andmeid järgmiselt:
  o Kliendi isiklikud andmed ning kontaktandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress jne);
  o Kliendile teenusega seotud teabe või pakkumiste edastamiseks.

Kliendiandmete töötlemise eesmärgis

 1. Lisaks ülaltoodule võib Revalia töödelda andmeid järgmistel eesmärkidel:
  • Teenusega seotud isikute poolt esitatud andmete täiendamiseks, uuendamiseks ja parandamiseks;
  • kui andmete töötlemine on vajalik kliendilepingu täitmise tagamiseks nt. Teenusega seotud Kliendipoolse kohustuse sissenõudmiseks.

Kliendiandmete avaldamine

 1. Revalial on õigus edastada Kliendi andmeid teenuse täitmisega seotud kolmandatele isikutele (nt Raamatupidamisteenuse osutajad, ruumide renditeenuse pakkujad, sideteenuse osutajad jne).

Kliendi isikuandmete säilitamine

 1. Revalia säilitab isikuandmeid nii kaua kui vajalik selle eesmärgi, milleks neid koguti, täitmiseks, või nii kaua kui kohalduv seadus seda nõuab. Nii nõude esitamise tähtajad vastavalt Eesti Võlaõigusseadusele kui ka isikuandmete säilitamise tähtajad tulenevad erinevatest õigusaktidest, mis on muuhulgas seotud nt raamatupidamise reeglitega ja mis mõjutavad kliendiandmete säilitamise tähtaegu.
 2. Kliendiandmed kustutatakse (va andmed mida Revalia on kohustatud õiguslikul alusel säilitama vastavalt kohalduvatele õigusaktidele), kui klient esitab vastavasisulise taotluse.

Kliendi õigused andmete töötlemisel

 1. Klient võib nõuda enda kohta käivate andmete täiendamist või parandamist kui temale teadaolevalt need on ebatäpsed või need on muutunud. Sellisel juhul esitab Klient Revaliale vastava kirjaliku avalduse.
 2. Kliendil on õigus saada Revalia teavet Kolmandate isikute kohta, kellele kliendi lepinguga seotud isikuandmeid on edastatud.
 3. Kliendil on õigus nõuda andmete täiendamist või parandamist.
 4. Klient võib nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, va. juhul, kui Revalia poolt andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb kohalduvast õigusaktist või kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks.
 5. Klient võib kliendiandmete töötlemise kohta selgituste saamiseks või kaebuste esitamiseks pöörduda Revalia poole aadressil tkrevalia@tkrevalia.ee.
 6. Kliendil on tema õiguste rikkumise korral igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

tkrevalia.ee lehel kogutakse veebilehe külastatavuse statistikat läbi Google Analyticsi. Seda kasutatakse veebilehe kasutajamugavuse parandamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks. Isikuandmeid ei edastada kolmandatele osapooltele.

Küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

 1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
 2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit: Chrome.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutame Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Oled valmis alustama?

Jälgi meid

© 2024 Revalia Tantsukool